The Scottish Parliament's think-tank

Alba 2030: A’ Ghàidhlig – Buaidh is Piseach

Image: Wolfgang Claussen from Pixabay

A’ Ghàidhlig – cò ris a bhiodh soirbheachadh coltach?

Dè a bu chòir a bhith an dàn don Ghàidhlig ann an Alba? Cò ris a bhiodh soirbheachadh coltach ann an 2030?

A’ gabhail a’ steach eòlas luachmhor Wilson McLeod, Àrd-ollamh na Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann, an seinneadair Màiri Anna NicUalraig, agus Àrd-ollamh na Gaeilge aig Oilthigh Ghaillimhe, Tadhg Ó hIfearnáin, bidh a’ cho-labhairt leth-latha seo  a’ rannsachadh na tha an dàn do aon de chànain oifigeil na h-Alba.

Anns a’ chathair bidh am Fìor Urr. Coinneach Mac an Tòisich, Oifigear Riaghlaidh Pàrlamaid na h-Alba agus Neach-cathrach an Fòram Alba air Thoiseach.


Clàradh

https://buaidh-is-piseach.eventbrite.co.uk.


Dreachd chlàr-gnothaich

09:30  Clàradh

10:00  Fàilte/facal toisich

10:05  Prìomh òraid: Àrd-ollamh Wilson McLeod, Oilthigh Dhùn Èideann

10:30  Na tha san dàn don Ghàidhlig: Deasbad panail leis an Àrd-ollamh McLeod, Màiri Anna NicUalraig agus Tadhg Ó hIfearnáin.

11.15  Cofaidh

11.30  Bùithtean-obrach

12.30  Beachdan air ais

12.55  Taing/faclan deiridh

13:00  Lòn agus co-luadar

14.00  Crìoch

Fiosrachadh mun Luchd-labhairt

Tha an t-Àrd-ollamh Wilson McLeod na ollamh na Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann. Tha e na stiùiriche rannsachaidh ann an Ceiltis is Eòlas na h-Alba, le ùidh rannsachaidh a’ gabhail a-steach cùisean poileasaidh agus planadh cànain ann an Alba; reachdas cànain agus còirichean cànain; agus poilitigs cultarail litreachas na Gàidhlig is na Gaeilge.

Bidh Wilson tric a’ bruidhinn anns na meadhanan air àite na Gàidhlig ann an Alba.

Tha Màiri Anna NicUalraig na neach-ciùil is seinneadair Albannach, na stiùiriche còisir, sgrìobhadair ciùil, neach-aithris rèidio is telebhisean, agus na riochdaire ciùil. Rugadh agus thogadh i ann an Glaschu do theaghlach Gàidhlig.

Buinidh màthair Màiri Anna, an Dr Ceana Chaimbeul MBE, do theaghlach cliùiteach sheinneadairean is pìobairean, Caimbeulaich a’ Ghrìob san Eilean Sgitheanach, agus tha i aithnichte mar neach-gleidhidh traidisean nan Gàidheal agus na neach-oideachaidh.

Tha Tadhg Ó hIfearnáin na Àrd-ollamh Stèidhichte na Gaeilge aig Oilthigh Nàiseanta na h-Èireann ann an Gaillimh. Bha e aig Oilthigh Luimnich bho 1996 gu 2017.

Ro sin, bha Tadhg a’ teagasg ann an Roinn na Breatannais agus na Ceiltis aig Oilthigh Rennes 2 bho 1990, às dèidh greis mar òraidiche is oileanach rannsachaidh ann an  Coleraine agus Utrecht. Tha BA aige (1988) agus PhD (1994) ann an Gaeilge bho Oilthigh Ulaidh aig Coleraine.