The Scottish Parliament's think-tank

Seachdain na Gàidhlig 2022

Artwork by Críostóir de PiondargásArtwork by Críostóir de Piondargás

Gus seachdain na Gàidhlig 2022 a chomharrachadh, iarr Fòram Alba air Thoiseach air grunn luchd-labhairt Gàidhlig na beachdan aca a thoirt dhuinn mun àm ri teachd.

Tha am pròiseact, a chaidh a ruith le taic bho Oifigearan Gàidhlig na Pàrlamaid, ag amas air cur ri lèirsinn a chaidh a chur ri chèile aig tachartas aig Fhòram Alba air Thoisach ann an 2019, Alba far a bheil “Gàidhlig ri faicinn is ri cluintinn sa bheatha phoblaich, le Gàidhlig ga cleachdadh gu cunbhalach airson ceistean nach eil co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig”. 

Leugh na blogaichean uile a chaidh fhoillseachadh airson Seachdain na Gàidhlig ann an 2022:


Màiri Anna NicUalraig


Iain MacDiarmaid


Iona NicIlleBhàin


Rhoda Meek


Iain Fionnlagh MacLeòid


Tòmas MacAlpein


Màiri Kidd


Críostóir de Piondargás